सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३पहिलो सार्वजनिक सुनुवाई २०७३-०८-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कागजात विवरण संलग्न छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३ तेश्रो सार्वजनिक सुनुवाई २०७३-०४-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवरण संलग्न छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३ दोश्रो सार्वजनिक सुनुवाई २०७३-०१-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कागजात संलग्न छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३पहिलो सार्वजनिक सुनुवाई २०७२-०७-२४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७२-७३ को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा भएका कामहरुको सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी सम्पूर्ण कागजात संलग्न छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७१-७२ सार्वजनिक सुनुवाई २०७१-०८-०१ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी सम्पूर्ण कागजात संलग्न छ ।
Skip to toolbar