अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुकाे नामावली विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरमा पदाधिकार रही जिल्लाका अन्य स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुकाे विवरण
जनप्रतिनिधिहरुको नामावली विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नगरपालिका अन्तरगतका जनप्रतिनिधिहरुको नामावली
आ.व.०७३-७४ मा संयुक्त अनुगमनका लागि विषयगत कार्यालयहरुबाट योजना माग फर्म्याट २०७३-११-२३ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संलग्न छ ।
आगामी आ.व.०७४-७५ को लागि गैससले जिल्ला परिषदमा योजना पेश गर्ने फर्म्याट २०७३-१०-१२ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संलग्न छ ।
आगामी आ.व.०७४-७५ को लागि विषयगत कार्यालयले जिल्ला परिषदमा योजना पेश गर्ने फर्म्याट २०७३-१०-१२ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संलग्न छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३पहिलो २०७३-०८-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कागजात विवरण संलग्न छ ।
वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन०७२-७३ 2073-04-26 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संलग्न छ ।
आ.व.०७२-७३ को विषयगत कार्यालयहरुको समिक्षामा पेश गर्ने फर्म्याट Excel २०७३-०४-०८ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७२-७३ को विषयगत कार्यालयहरुको समिक्षामा प्रस्तुत गर्ने फर्म्याट Excel & Power point मा छ । Excel को ३ वटै Sheet को फर्म्याट भरी पेश गर्नुहोला ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३ तेश्रो २०७३-०४-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवरण संलग्न छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३ दोश्रो २०७३-०१-०२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कागजात संलग्न छ ।
गाविसहरुको MCPM को प्रारम्भिक नतिजा ०७१/०७२ २०७२-१२-२१ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७१/०७२ को उदयपुर जिल्लाका गाविसहरुको MCPM को प्रारम्भिक नतिजा सम्वन्धि विवरण
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७०-७१ २०७१-०७-२८ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७०-७१
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०६९-७० २०७०-०८-०९ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति उदयपुरको आ.व.२०६९-७० को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
सुकौरा-बेल्दोभान-चिलाउने सड्क अनुगमन प्रतिवेदन २०७२-०८-०९ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुकौरा-बेल्दोभान-चिलाउने सड्क निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेटबाट निर्मित सड्कको विवाद पछिको अनुगमन प्रतिवेदन
वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७२-०७३ २०७२-०३-१५ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्लाको वार्षिक योजना सम्बन्धि सम्पुर्ण विवरण समेटिएको छ।
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन आ.व.०७२-७३पहिलो २०७२-०७-२४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७२-७३ को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा भएका कामहरुको सार्वजनिक सुनुवाई सम्वन्धी सम्पूर्ण कागजात संलग्न छ ।
आवधिक जिल्ला विकास योजना ०७२-७३_०७६-७७ २०७२-०७-१० योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक योजना सम्वन्धी योजना
आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन ०७१-०७२ २०७२-०४-३१ आ.प्र. शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, उदयपुर
महालेखा परिक्षण प्रतिवेदन ०६९-०७० ०६९/७० आ.प्र. शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, उदयपुर
महालेखा परिक्षण प्रतिवेदन ०६८-०६९ २०६८/०६९ आ.प्र. शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, उदयपुर

Skip to toolbar